E-mailadres woensdag 22 december 2010 11:15 Afdrukken

Iris

Toegankelijkheidsparagraaf geeft richting aan beleid

In vergelijking met het buitenland zijn gemeenten nog niet de meest toegankelijke. Vaak zijn er wel plannen om de lokale samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een beperking, maar aan de uitvoering kan nog worden gewerkt.Het opinieblad Iris van Bartiméus stelde een document samen dat wellicht als leidraad kan dienen.

1.1 Uitgangspunten
De gemeente compenseert de belemmeringen die mensen met een beperking ervaren om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. De collectieve voorzieningen in de gemeente zijn afgestemd op de behoeften en beperkingen van iedere burger. Want als de maatschappij niet toegankelijk is, zullen meer en meer mensen functiebeperkingen ervaren en zich uitgesloten voelen. De gemeente onderschrijft de 22 Standaardregels voor Gelijke Kansen voor mensen met een handicap van de Verenigde Naties.

1.2 Bestuur en beleid
De gemeente houdt bij al het beleid rekening met de eisen van toegankelijkheid voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Hierbij wordt vooraf advies gevraagd aan organisaties die de lokale belangen van deze mensen behartigen, niet in de laatste plaats omdat daar veel praktische oplossingen voorhanden zijn. Waar de gemeente als opdrachtgever of subsidieverstrekker fungeert, wordt de toegankelijkheid als eis gesteld. Daarnaast stelt de gemeente in overleg met belangenorganisaties een actieplan op voor het oplossen van alle knelpunten in de toegankelijkheid.
Alle informatie die de gemeente verstrekt of laat verstrekken moet voor alle burgers toegankelijk zijn. Daarom vermijdt de gemeente ingewikkeld taalgebruik en zijn alle teksten en gemeentelijke websites ook voor visueel gehandicapten toegankelijk. Medewerkers met een balie- of informatiefunctie weten hoe zij moeten omgaan met mensen met beperkingen en nemen zonodig voldoende tijd.

1.3 Bouwen en wonen
Alle voorzieningen in de gemeente zijn voor iedereen Bereikbaar, Toegankelijk, Bruikbaar en Uitgankelijk (BTBU). Dat geldt ook voor scholen en wijkcentra. Toegankelijke gebouwen zijn comfortabeler en veiliger voor iedereen. De gemeente geeft in haar eigen gebouwen en informatievoorziening het goede voorbeeld en stelt eisen aan de toegankelijkheid van woningen, vrijetijdsvoorzieningen, winkels, scholen en vervoer. Woningen moeten levensloopbestendig en toegankelijk gebouwd worden. Toegankelijkheid is ook een voorwaarde bij de renovatie van bestaande sociale huurwoningen. Nieuwbouwwoningen worden ontworpen op basis van het Handboek voor Toegankelijkheid. Om segregatie van burgers tegen te gaan, investeert de overheid in wijken waar mensen met en zonder beperkingen elkaars buren zijn. Woningaanpassingen moeten erop gericht zijn dat gewoon gebruik van de woning mogelijk wordt, ook voor wie een beperking heeft. Speeltoestellen zijn toegankelijk voor kinderen met een beperking.

1.4 Verkeer
‘Openbare’ ruimte betekent ruimte die toegankelijk is voor iedereen. Daarom let de gemeente consequent op de toegankelijkheid, zodat iedereen er op gelijkwaardige wijze gebruik van kan maken. Bij de inrichting wordt bijzondere aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel, mensen met visuele, auditieve beperkingen of andere lichamelijke beperkingen. Looproutes worden duidelijk gemarkeerd met gidslijnen, troittoirbanden worden verlaagd op de hoeken en om de vijftig meter en verkeerslichten voor voetgangers worden voorzien van rateltikkers. De gemeente besteedt nadrukkelijk aandacht aan herkenbaarheid en eenduidigheid van de woonomgeving.

1.5 Vervoer
De gemeente draagt zorg voor toegankelijk openbaar vervoer. Bussen zijn toegankelijk voor rolstoelen, het personeel in het openbaar vervoer is mensen met een beperking behulpzaam en haltes worden zowel omgeroepen als visueel aangekondigd. De uitvoering van het individueel vraagafhankelijk vervoer wordt in samenspraak met belangenorganisaties georganiseerd. De gemeente zorgt voor voldoende parkeermogelijkheden voor mensen met een beperking.

1.6 Werkgelegenheid
De gemeente zorgt ervoor dat meer mensen met een beperking een betaalde baan kunnen krijgen. Bij voldoende geschikheid voor een functie mag een handicap geen beletsel vormen. Daarom voorziet de gemeente in compenserende maatregelen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld: Ten minste vijf procent van het eigen personeelsbestand bestaat uit mensen met een beperking. Dit wordt ook als voorwaarde gesteld aan bedrijven en instellingen waarvan de gemeente opdrachtgever of subsidieverstrekker is. Verder mag de eis aan de sociale werkvoorziening om bedrijfsmatig en concurrerend te werken er niet toe leiden dat mensen met een beperking van deze voorziening worden uitgesloten.

1.7 Onderwijs
Kinderen met een beperking moeten naar het reguliere onderwijs kunnen. De gemeente ziet erop toe dat scholen over aangepaste onderwijsprogramma’s beschikken en dat het onderwijzend personeel over de noodzakelijke kennis, vaardigheden en tijd beschikt. Ook voorziet de gemeente waar nodig in aangepast leerlingenvervoer en in toezicht op de veiligheid daarvan.

1.8 Sociale zekerheid en zorg
Bij alle inkomensgrenzen die de gemeente vaststelt, worden de meerkosten van een handicap afgetrokken. Tegemoetkomingsregelingen van de gemeente zijn duidelijk en eenvoudig aan te vragen. De gemeente voorziet in respijtzorg; vervangende zorg waardoor mantelzorgers vrijaf kunnen nemen. Alle compenserende maatregelen van de gemeente voor mensen met een beperkingen houden rekening met persoonlijke voorkeuren en omstandigheden. Hierdoor krijgen burgers de beste oplossing voor hun specifieke situatie.
De gemeente betrekt belangenorganisaties bij het WMO-beleid en voorziet hen van voldoende middelen om hun vertegenwoordigende taak goed te kunnen uitoefenen. Het aanbod van zorg en diensten aan mensen met beperkingen moet voldoen aan kwaliteitscriteria die de gemeente in samenspraak met belangenorganisaties opstelt. Bij de inkoop van zorg en ondersteuning wint de gemeente advies in bij de cliëntenraad van de betreffende aanbieder.

1.9 Vrije tijd
De gemeente stimuleert en faciliteert de toegankelijkheid van activiteiten, clubs, voorzieningen en gebouwen voor vrije tijd en recreatie. Daar horen ook trainingen in het begeleiden van mensen met een beperking bij. Bij het verlenen van subsidies en vergunningen wordt toegankelijkheid als voorwaarde gesteld. De gemeente ondersteunt verenigingen in het bevorderen van de maatschappelijke participatie van iedere burger.


Meer informatie
•    Websites toegankelijk maken: webrichtlijnen.nl / drempelvrij.nl
•    Gemeentelijk beleid: programmavcp.nl (zie Agenda 22 en Verkiezingen)
•    De Gemeentetoets. Verslag en verantwoording van de ontwikkeling van een vragenlijst ter beoordeling van de mogelijkheden voor deelname aan het lokale leven door mensen met een handicap, uitgave Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg, download: tinyurl.com/gemeentetoets
•    Handboek voor Toegankelijkheid, ISBN 9789062286843
•    Troep van de stoep, uitgave federatie slechtzienden- en blindenbelang, download: zoek op viziris.nl naar ‘Troep van de stoep’

Tekst: Martijn Gort

Download hier het hele magazine van Iris (jaargang 2, augustus 2009).

 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

 

Meest bekeken projecten

Error: Any articles to show

Meest bekeken producten

Error: Any articles to show

Meest bekeken leveranciers

Adverteren

Wilt u meer weten over de advertentiemogelijkheden van Platform Toegankelijkheid?
 


Klik hier voor informatie

Contact

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen. Altijd binnen 24 uur bericht terug!
 

Naar contactpagina

Banner Banner Banner Banner

Betrokken partijen: