E-mailadres dinsdag 04 januari 2011 11:23 Afdrukken

VN gebouw

VN-gehandicaptenverdrag en Agenda 22 uitgelegd

In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. Het Verdrag verplicht deelnemende landen ervoor te zorgen dat mensen met een (functie-) beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. 

 

Ratificatieproces
Het Verdrag ziet toe op de verschillende beleidsterreinen die van belang zijn voor burgers met een beperking, zoals de fysieke toegankelijkheid van de samenleving, gelijke kansen op (passend) onderwijs, werk, inkomen en sociale zekerheid. Nederland heeft het Verdrag in maart 2007 ondertekend maar nog niet geratificeerd. Nederland wil eerst inzichtelijk hebben welke gevolgen het Verdrag heeft voor bestaande wet- en regelgeving en in hoeverre deze moeten worden aangepast. Het ministerie van VWS heeft het voortouw bij het ratificatieproces en streeft ernaar om de wetsvoorstellen voor de ratificatie en invoering van het Verdrag in het najaar van 2010 naar de Tweede Kamer te sturen.

Verplichtingen gelden ook voor gemeenten
De verplichtingen in het Verdrag gaan straks ook voor alle gemeenten gelden. Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de implementatie van het Verdrag en beschouwt het daarom ook als haar verantwoordelijkheid om gemeenten hierop voor te bereiden. VWS is in overleg met de VNG hoe daar invulling aan moet worden gegeven. Daarnaast wil VWS gemeenten concrete handvatten bieden om aan de verplichtingen van het Verdrag te voldoen door de zogenaamde Agenda 22-methode te bevorderen.

De Agenda 22-methode
De methode is gebaseerd op de 22 VN Standaard Regels Gelijke Kansen die in 1993 zijn opgesteld. De regels bieden gemeenten concrete aanknopingspunten om samen met belangen/gehandicaptenorganisaties inclusief beleid vorm te geven. De Standaard Regels van Agenda 22 zien, evenals het VN-gehandicaptenverdrag, op de verschillende beleidsterreinen die van belang zijn voor burgers met een beperking, zoals de fysieke toegankelijkheid van de samenleving, gelijke kansen op (passend) onderwijs, werk, inkomen en sociale zekerheid. Zo worden bij elke standaardregel verschillende vragen gesteld aan de hand waarvan gecontroleerd kan worden in welke mate aan de regel wordt voldaan. Bij de Standaard Regel “Sport en Recreatie” wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld hoe de sportbeoefening door mensen met een beperking ondersteund wordt. Bij de Standaard Regel “Bevorderen van bewustwording” wordt de vraag gesteld of de gemeentelijke informatie toegankelijk is voor mensen met elke soort beperking.

Gelijke kansen voor alle burgers
De doelstelling van Agenda 22 volgt daarmee de doelstelling van het VN-Verdrag: het realiseren van gelijke kansen voor alle burgers om aan de samenleving te kunnen deelnemen. Door gebruik te maken van de Agenda-22 methode zullen gemeenten voldoen aan de verplichtingen die straks voortvloeien uit het VN gehandicaptenverdrag.

Hoe verhoudt het VN-Verdrag zich tot de Wmo?
Het VN-Verdrag heeft dus als doel mensen met een handicap gelijkwaardig aan de samenleving te kunnen laten deelnemen. Participatie is ook het centrale thema in de Wmo. Het compensatiebeginsel stelt dat gemeenten voorzieningen dienen te treffen die mensen met een beperking in staat stellen te participeren in de samenleving. Op basis van dit beginsel worden door gemeenten vaak individuele en specifieke voorzieningen getroffen om mensen met een handicap in staat te stellen aan de samenleving te kunnen deelnemen. Echter, door met name algemene voorzieningen toegankelijker te maken, kunnen mensen met een handicap nog beter op een gelijkwaardige manier aan de samenleving deelnemen. Dit heeft naast de vergrote participatiemogelijkheden als groot voordeel dat er geen apart (en vaak duurder) beleid hoeft te worden ontwikkeld voor mensen met een handicap, omdat in een vroeg stadium van het beleidsproces al rekening met hun beperkingen wordt gehouden (=inclusief beleid).

Hoe verhoudt dit zich tot De Kanteling?
Door meer de nadruk te leggen op het toegankelijker maken van algemene voorzieningen, wordt op een nieuwe wijze vorm gegeven aan de compensatieplicht, zodat mensen met een beperking betere kansen hebben om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Dit is ook het doel van het VNG project De Kanteling.

Brief
Meer weten over de implementatie van het VN Gehandicaptenverdrag? Lees hier een brief van de (voormalige) minister van VWS aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 21 april 2010.
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

 

Meest bekeken projecten

Error: Any articles to show

Meest bekeken producten

Error: Any articles to show

Meest bekeken leveranciers

Adverteren

Wilt u meer weten over de advertentiemogelijkheden van Platform Toegankelijkheid?
 


Klik hier voor informatie

Contact

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen. Altijd binnen 24 uur bericht terug!
 

Naar contactpagina

Banner Banner Banner Banner