E-mailadres Afdrukken

Kwaliteitsniveau ToegankelijkheidGemeente Eindhoven werkt aan toegankelijkheid

In het coalitieakkoord Eindhoven Eén werd uitgesproken dat er meer aandacht moest komen voor toegankelijkheid in de openbare ruimte binnen de gemeente. In de Visie Openbare Ruimte is dit meegenomen. Daarbij werd in het kader van de wijziging in de Wmo, het onderwerp nog belangrijker.


Werkgroep

Van hieruit werd de werkgroep ‘verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte’ opgericht, bestaande uit afgevaardigden van PGE (stichting Platform Gehandicapten Eindhoven), OVO (een ouderenorganisatie), de toegankelijkheidsadviseur en medewerkers van de gemeente. Antoinet Grips, een van de participanten in de werkgroep: “Er moest goed invulling worden gegeven aan de Visie. Om dit te kunnen doen hebben we de werkgroep samengesteld om vanuit een breed kennisplatform te kunnen handelen. Daarvoor is vanuit de gemeente bijvoorbeeld zowel een verkeerskundige als een gebiedsontwikkelaar in de werkgroep opgenomen.”

Handboek Toegankelijkheid
Allereerst werden alle beschikbare (landelijke) regels naast elkaar gelegd, om te kijken of dit nog voldoende soelaas bood of dat uitbreiding noodzakelijk was. Hieruit ontstond het Handboek Toegankelijkheid, dat is bedoeld voor iedereen die bezig is met de inrichting van de openbare ruimte. In het boek is een gebruikswijzer opgenomen waarin duidelijke richtlijnen zijn meegenomen voor een toegankelijke omgeving. Daarnaast is opgenomen wie op welk moment in het planvormingsproces verantwoordelijk is voor dit thema, zodat toegankelijkheid een duidelijke plek in de organisatie krijgt. “Soms merken we nog dat spoedklusjes te snel worden uitgevoerd, waardoor er niet wordt nagedacht over het toegankelijkheidsaspect. Het is echter een utopie dat alles met het handboek voor de volle 100 procent te onderbouwen is, maar dat moet ook niet te letterlijk worden genomen. We merken namelijk wel dat het boek triggert. Zo werd laatst bij de aanleg van visvlonders ook nagedacht over valbeveiliging; iets wat daarvoor waarschijnlijk niet snel ter sprake was gekomen”, aldus Grips.

Kwaliteitsniveaus
“Wij werken met een aantal kwaliteitsniveaus binnen de openbare ruimte”, legt Grips uit. “Hier wordt in het kader van toegankelijkheid op aangesloten. Voor toegankelijkheid is echter wel onderscheid in een basis-, hoog en laag niveau aangebracht. Het kwaliteitsniveau basis geldt voor de hele stad, dat op enkele plaatsen opgewaardeerd wordt naar hoog niveau. Het kwaliteitsniveau hoog kenmerkt zich door extra toegankelijkheidseisen, aanvullende en/of verscherpte richtlijnen met betrekking tot de aanwezigheid van bijvoorbeeld bredere looproutes en aan- of afritten en bankjes waardoor kortere loopafstanden ontstaan. Het kwaliteitsniveau wordt toegepast op het gebied rondom een voorziening (of een clustering van voorzieningen) met een publieksaantrekkende werking.
In een aantal gebieden is het simpelweg niet mogelijk om een basiskwaliteit te realiseren, zoals in natuurgebieden. Op basis van het streekplan ruimtelijke hoofdstructuur en de structuurvisie zijn deze gebieden bepaald. Daarom zijn deze gronden aangewezen met een laag kwaliteitsniveau, omdat de ecologische en wettelijke eisen voorzieningen voor een betere toegankelijkheid niet toe laten.

Bewustwording
“Voorheen werd natuurlijk ook rekening gehouden met toegankelijkheidsvoorzieningen, maar er kwam een beetje geluk bij kijken of de projectleider het vraagstuk direct al meenam in de planvorming. Op dit vlak hebben we met het handboek ook op een stuk bewustwording willen aansturen”, aldus Grips. Sinds 2008 is in alle nieuwe plannen het handboek bij de projecten betrokken, om een zo veilig mogelijke openbare ruimte voor iedereen te creëren. Grips: “We beschikken over te weinig budgetten om de hele gemeente meteen grootschalig aan te pakken, maar we hebben inmiddels een goed begin gemaakt. Het is echter niet zozeer onder te verdelen in verschillende projecten. Het handboek is eigenlijk het project van waaruit de aanpassingen in de openbare ruimte voortvloeien, omdat toegankelijkheidsvoorzieningen onderdeel uitmaken van een ontwerpproces. Denk bijvoorbeeld aan voldoende inritjes, verhoogde bushaltes en rekening houden met stroefheid in de bestrating.

Rolstoelworkshop
Om het bewustwordingsproces nog meer in werking te zetten organiseert de gemeente ieder jaar een rolstoelworkshop voor haar medewerkers. “Zo kunnen we zelf ervaren hoe het is om je in een rolstoel of met een blindengeleidestok te moeten voortbewegen”, vertelt Grips. “Zelf gebruik ik deze ervaringen bij ieder ontwerp, omdat je je beseft dat iedere centimeter hoger of lager telt voor gehandicapten.”

Evaluaties
Inmiddels is het boek twee keer geëvalueerd. “Dit heeft wel een aantal aanpassingen opgeleverd, maar die waren klein omdat de basis van het boek al goed was door de gedegen voorbereiding”, aldus Grips. “Zo lopen we wel eens tegen bepaalde richtlijnen aan die het CROW heeft opgesteld, zoals de afstanden in fietssluizen. Samen met de directe gebruikers hebben we nu de exacte afstand en draaicirkel bepaald die precies voldoet. Ook hebben we eenheid aangebracht in de instapmarkering bij bushaltes. Die blijven we handhaven totdat het CROW met een nieuwe richtlijn komt.” Tijdens de laatste evaluatie kwam de werkgroep er ook achter dat fietspaden niet mee waren genomen in het handboek. “Dit terwijl het wel degelijk een belangrijk punt is”, aldus Grips. “Als je bijvoorbeeld in het ontwerp geen rekening houdt met de breedte, kan er geen gehandicaptenvoertuig passeren.”

Goede samenwerking
Als belangrijkste boodschap voor succesvolle implementatie van toegankelijkheid in de openbare ruimte stuurt Grips aan op goede samenwerking. “Zorg dat je in het begintraject meteen van ieder kennisgebied iemand in je werkgroep hebt zitten, om een zo sluitend mogelijk beleid te kunnen vaststellen. Maak bovendien goede afspraken over het proces: laat helder vastleggen wie waarvoor op welk moment in het traject verantwoordelijk is.”

Checklist
De aspecten zien, horen, tasten, verplaatsen en gebruiken worden in het handboek als leidraad voor de checklist toegepast. Deze checklist bevat toegankelijkheidseisen aan afzonderlijke
onderdelen van de openbare ruimte. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:
1. Voetpaden en trottoirs
2. Voetgangersoversteekplaatsen
3. Fietspaden
4. Pleinen
5. Stads-, wijk- en buurtparken
6. Trappen
7. Hellingen
8. Straatmeubilair
9. Parkeren
10. OV-haltes
11. Natuurgebieden

Meer weten?
Download dan hier het Handboek Toegankelijkheid van de gemeente Eindhoven en de evaluaties van 2009 en 2010.


 

Terug naar overzicht projecten >>>

 

 

Meest bekeken projecten

Error: Any articles to show

Meest bekeken producten

Error: Any articles to show

Meest bekeken leveranciers

Adverteren

Wilt u meer weten over de advertentiemogelijkheden van Platform Toegankelijkheid?
 


Klik hier voor informatie

Contact

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen. Altijd binnen 24 uur bericht terug!
 

Naar contactpagina

Banner Banner Banner Banner